Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi dokumentum a WIT Zrt. partnereinek, valamint http://www.witzrt.hu/ használóinak tájékoztatását szolgálja a közbeszerzési tanácsadói tevékenység, ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, valamint az adatkezelés kereteiről.

 

1. Az adatkezelő

Adatkezelő neve:  WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124 B. épület III. emelet.

Elérhetőségek:

telefon: +36 1 788 8931

e-mail: titkarsag@witzrt.hu

 

2. Általános keretek

2.1 A jelen tájékoztató összefoglalja azon magas szintű adatvédelmi, illetve adatkezelési elveket, szabályokat, amelyeket az Adatkezelő a személyes adatkezelését tevékenységeivel összefüggésben önmagára nézve kötelezőnek ismer el a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – így különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) – maradéktalan megtartása mellett.

Utóbbiak a jelen tájékoztatóban való kiemelés híján is részét képezik az Adatkezelő gyakorlatának.

2.2 A jelen tájékoztatásban alkalmazott fogalmak minden esetben megegyeznek a GDPR 4. cikke szerinti értelmezésekkel.

2.3 A http://www.witzrt.hu/ böngészésével összefüggésben a felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap működése érdekében a számítógépére adatcsomagok (ún. cookie-k) települnek a felhasználó azonosítása, valamint a honlap egyes funkcióinak működtetése érdekében. Ezek hiányában a felület egyes funkciói nem lennének használhatók, valamint a megjelenítési lehetőségek is csökkennének a felhasználók oldalán. A cookie-k fogadása valamennyi böngészőben letiltható, azonban az ezzel együtt járó használati hibák lehetőségét a felhasználók tudomásul veszik. Valamennyi adatcsomag törlését a felhasználó maga végezheti el számítógépén.

 

3. Kezelt adatok köre

3.1 Az Adatkezelő megbízó nevében adatfeldolgozóként kezeli az ajánlattevőkkel kapcsolatos adatokat (így az ajánlattételi dokumentumban szereplő személyes adatokat – alvállalkozók, kapcsolattartók, megvalósításban résztvevők adatai, önéletrajzi adatok), valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzésével összefüggő dokumentumokban szereplő személyes adatokat.

3.2 Az Adatkezelő – adatkezelői minőségben – kezeli továbbá a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben a megbízók kapcsolattartóinak, közbeszerzési referenseinek, szakértőinek, valamint minden egyéb közbeszerzési munkatársainak nevét és elérhetőségét (e-mail, telefonszám), valamint a közbeszerzések ellenőrzésében részt vevő szakértők személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) kapcsolattartás biztosítása céljából.

3.3 Egyéb tevékenységeivel összefüggésben kezeli:

  1. az általa szervezett szakmai konferenciákkal kapcsolatos adatokat – így különösen az arra meghívott szakmai partnerek elérhetőségét, a résztvevők és az előadók nevét, valamint utóbbiak értékelését annak érdekében, hogy a konferenciákat meg tudja szervezni, valamint az azokkal kapcsolatos elégedettséget vissza tudja mérni;
  2. a tevékenységével kapcsolatos számlázási adatokat a számviteli előírások megtartása érdekében;
  3. az Adatkezelőhöz érkezett megkeresések megválaszolása érdekében szükséges kapcsolattartási adatokat (megkereső és kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe);
  4. az ajánlattételhez szükséges személyes adatokat (megkereső neve, telefonszáma, e-mail címe); valamint
  5. az ügyfeleinek adatbázisát (kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe) a partnerkapcsolatok kezelése érdekében.
  6. a weboldal „Blog” felületén a „bloggal kapcsolatos észrevételek” funkció használatához szükséges adatokat (név és e-mail cím)

3.4 Az Adatkezelő kezeli továbbá az álláshirdetésekkel (ideértve a weboldal „karrier” menüjében megjelentetett tartalomra történő jelentkezéssel) kapcsolatos adatokat (jelentkező neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, valamint az önéletrajzban megadott adatok). Az adatkezelés célja a leendő munkavállaló kiválasztása, állásinterjú szervezése, álláslehetőségekről tájékoztatás, megkeresés. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azzal, hogy az Adatkezelő évente tájékoztatja az érintettet, hogy az önéletrajza szerepel az adatbázisában, és amennyiben nem erősíti meg az adatai kezelését, az Adatkezelő törli az önéletrajzot az adatbázisából.

Az Adatkezelő kezeli a gyakornoki képzéssel kapcsolatos személyes adatokat (jelentkező neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, valamint az önéletrajzban megadott adatok, szakmai értékelés adatai) – ezeket a próbaidő letöltését követő 7 nappal törli, hacsak a jelentkező másképpen nem kéri.

3.5 A közbeszerzési tanácsadói tevékenységével összefüggő adatokat (3.2-es pont) az Adatkezelő a szerződés teljesítését követő 1 évet követően törli.

A 3.3 a) és e)-f) pontok adatokat az érintett kérésére törli, ide nem értve az egyes konferenciákon részt vettek névsorát, amelyet a rendezvényt követő 30 napon belül automatikusan töröl. A számlázással összefüggő adatokat a számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig őrzi meg, az egyes megkeresések kapcsán kezelt adatokat a válasz megadását követő egy hónap, az ajánlattételek kapcsán kezelt adatokat az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő lelteltétől számított egy hónap múlva törli.

3.6 A tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok kezelését belső adatvédelmi előírások rendezik, az adatkezelés azok maradéktalan megtartásával történik.

3.7 Az adó- és járulékadminisztrációs kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a 3.1. b) pont szerinti adatokat az Adatkezelő továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére, valamint a könyvelési szolgáltatást végző adatfeldolgozójának. Egyéb személyeknek az adatok nem kerülnek továbbításra.

3.8 A 3.2. pont, valamint a 3.3. a), c) és e), f) pontok szerinti adatok kezelése az érintettek hozzájárulása alapján történik, amely önkéntes, bármikor visszavonható.

3.9 A 3.2-es pontban foglalt adatkezelés az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, az erre való megbízási és vállalkozói jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele, amelyek hiányában az Adatkezelő nem tudna kapcsolatot tartani a megbízóval, valamint annak munkatársaival. A 3.3. a), c) és e), f)pontok szerinti adatok kezeléséhez történő hozzájárulás az Adatkezelővel való szerződéses, szakmai vagy egyéb kapcsolat létrehozásának vagy fenntartásának semmilyen formában nem képezi feltételét.

 

4. Tájékoztatási valamint korrekciós lehetőségek

4.1 Az Adatkezelő irányába teendő kérések, nyilatkozatok megtételére kizárólag írásban (papír alapon ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve e-mail-ben) nyílik lehetőség, amelyek postai úton való feladás esetében a címzett általi igazolt átvétel napján, e-mailben való elküldés esetén pedig – a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató válaszüzenet hiányában – a következő munkanapon tekinthetők kézbesítettnek.

4.2 Az érintettek GDPR III. fejezete szerinti kéréseit [így különösen az adatokhoz való hozzáférésre (15. cikk), az adatok helyesbítésére (16. cikk), törlésére (17. cikk) valamint korlátozására (18. cikk) vonatkozóan) az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti vagy arra válaszol.

Bármely érintett kérheti továbbá a GDPR 20. cikke szerinti adathordozási jogához kapcsolódóan adatainak .doc formátumban való biztosítását is.

4.3 Bármelyik érintett kezdeményezheti egyes személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, illetve módosítását. Ilyen irányú kérdéseknek az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül eleget tesz – ide nem értve azon személyes adatok törlésére vonatkozó azon kéréseket, amelyek kezelését a jogszabályok írják elő az Adatkezelő számára, vagy azok kezelése az Adatkezelő működésével összefüggő jogi érdeken alapul. Az Adatkezelő ezen esetben is töröl azonban minden olyan adatot, amely ezen adatkezelési igényekkel össze nem egyeztethető.

4.4 A személyes adatok törlésére irányuló kérés a korábbi adatkezelések jogszerűségét nem érinti.

4.5 Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

4.6 Jogellenes, megtévesztő adat használata, illetve a személyes, vagy különleges adatokkal való visszaélés bűncselekményt, illetőleg polgári jogi igényt alapozhat meg, amelynek gyanúja esetén az Adatkezelő az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is jogosult megőrizni.

4.7 Az érintett a jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Süti box beállítások